استاد طاهره بقال صفا(صفایی)

شناسه نوشته : 19593

1395/08/25

تعداد بازدید : 122

نام و نام خانوادگی استادطاهره بقال صفا(صفایی):

میزان تحصیلات: سطح چهار

رشته دکترا فقه و صول:

سوابق تدریس- منطق- حدیث-  فقه و اصول:

عنوان پایان نامه  :

کارشناسی ارشد قضاوت زنان از نگاه مذاهب خمسه:

دکترا نشوز:

آثارعلمی منتشر شده یا مقالات ارائه شده:

شهادت زنان

جنسیت و خانواده از دیدگاه اسلام و فمنیسمقضاوت زنان از نگاه مذاهب خمسه

فعالیتها و سوابق اجرایی

مسئول فرهنگی مدرسه دفتر تبلیغات واحد خواهران

مسئول تدارکات و برگزاری سمینار احیاء شخصیت زن

مسئول هماهنگی جلسات اخلاق هفتگی در مدرسه

سوابق تدریس

جامعه الزهراس- موسسه آموزش عالی معصومیه - تربیت مدرس صدیقه کبری (سلام الله علیها)- مدرسه علمیه حضرت آمنه (سلام الله علیها)

ایمیل :