اعلام‌تقویم‌آموزشی‌نیمسال‌اول‌1400‌-‌1399

شناسه نوشته : 28147

1399/05/02

تعداد بازدید : 170

اعلام‌تقویم‌آموزشی‌نیمسال‌اول‌1400‌-‌1399

به اطلاع می رساند: تقویم تحصیلی نیمسال اول 1400-1399 در ادامه حضور محترمتان ارسال می گردد. در همین خصوص رعایت نکات ذیل لازم و ضروری است.

مطابق زمانبندی اعلامی درخواست خود را ثبت نمایید. و درخواست خود را به روزهای پایانی موکول ننمایید.

طلابی که سنوات ایشان به پایان می رسد درخواست کتبی تمدید سنوات خود را به همراه مستندات تا دوشنبه 6 مرداد به صورت حضوری به معاونت آموزش تحویل دهند.

طلابی که پس از ثبت نمرات ترم دوم مشروط شوند و تعداد مشروطی ایشان به 4 ترم برسد مجاز به ادامه تحصیل نیستند. این دسته از طلاب نیز تا روز دوشنبه 6 مرداد وضعیت خود را به آموزش اطلاع دهند.

طلاب مهمان که درخواست کتبی خود را به آموزش تحویل داده اند از روز دوشنبه 6 مرداد به بعد جهت پیگیری درخواست با آموزش تماس داشته باشند و پس از حصول اطمینان از موافقت با درخواست، اقدام به ثبت درخواست  در سامانه نمایند.