اشکالات ‌نمرات و ثبت ‌اعتراض‌ به‌ نمرات ‌ترم ‌جاری

شناسه نوشته : 29141

1399/10/21

تعداد بازدید : 11

 

دو‌اطلاعیه‌مهم‌آموزشی

*اشکالات‌نمرات

جهت مرتفع نمودن اشکالات نمرات سالهای‌گذشته، تمامی طلاب ملزم هستند بامراجعه به پرتال‌طلبه، کلیه نمرات‌مربوط به‌سالهای گذشته خودرا بررسی کرده و در صورت وجود اشکال در نمرات، اشکال مربوطه را به همراه مشخصات خود به لینک زیر تا 22 دی ماه ارسال نمایند. از این تاریخ به بعد به هیچ درخواستی مربوط به نمرات سالهـــــای گذشته رسیدگی نخواهد شد. این آخرین اخطار و اتمام حجت با شما عزیزان است. لطفا جدی بگیرید و یک بار برای همیشه نمـــــرات خود را بررسی نمایید. نمرات شهریور نیز اصلاح شدند لذا در صورت وجود مشکل، اشکال را به لینک مربوطه ارسال نمایید.

لینک اشکالات نمرات سالهای گذشته:  https://eitaa.com/joinchat/107413562C20bd23783c

*ثبت‌اعتراص‌به‌نمرات‌ترم‌جاری

با توجه به ثبت بخشی از نمرات و با توجه به محدودیت زمانی،طلاب محترم موظف هستند نمراتی که تا این تاریخ ثبت شده اند را بررسی و در صورت وجود اشکال و یا اعتراض در ثبـــت نمره اعم از نمره میانی، فعالیت، کتبی و یا عدم ثبت غیبت در دروس ذیل، مراتـــب را از طریق لینک زیر تا 22 دیماه اعلام نمایند. پس از این تاریخ به درخواست‌های شما عزیزان در خصوص نمرات این دروس رسیدگی نمی‌شود.

(صرف1، اصول1،ادیان،فلسفه1،صحیفه سجادیه، عربی معاصر، تفسیر1، تاریخ انقلاب، جامع‌قرآن3، عقاید1 و عقاید3 خانم رضوی،اخلاق5، فرق و مذاهب، ترجمه ومفاهیم6، مهارت‌تدبیردرخانواده خانم محمدیانی،تاریخ معاصرواحکام۳)

 

لینک اعتراضات ترم جاری:   https://eitaa.com/joinchat/4231987292Cbd31350fae

از این پس رسیدگی به اعتراضات مربوط به نمراتی که تا کنون ثبت نشده اند فقط از طریق پرتال طلبه و ثبت درخواست در پرتال پیگیری خواهد شد. طلاب فقط 2روز بعد از ثبت نمره امکان ثبت درخواست تجدیدنظر دارند.

لطفا دقت کنید درخواست را در لینک مربوط به خود ارسال کنید در غیراین صورت رسیدگی نمی شود.

موفق وموید باشید