مجموعه کتابهای《من دیگر ما》

شناسه نوشته : 29322

1399/11/19

تعداد بازدید : 83

مجموعه کتابهای《من  دیگر ما》

با سلام خدمت طلاب گرامی

کتابهای  جدید کتابخانه  مجموعه کتابهای《من  دیگر ما》

 نویسنده: محسن عباسی ولدی

ناشر:آیین فطرت

 

مجموعه کتابهای «من دیگر ما» در هفت جلد به نویسندگی آقای محسن عباسی ولدی تالیف شده است.

کتاب اول: جوجه های رنگی و بچه های فرنگی

کتاب دوم: خارهای گل شده و گل های خار شده

کتاب سوم: پرنده های در قفس و کودکی های نارس

کتاب چهارم: بازی های عسلی و عسل های بدلی

کتاب پنجم: قاب سرای نشان و بیداری خواب نشان

کتاب ششم:بازی روی خیال و کودکی های رو به زوال

کتاب هفتم: ارتش رایانه ای و نوازش تازیانه ای

@kanunepazhuhesh