مخالفت قاطع بغداد با کنفرانس صهیونیستی در اربیل

شناسه نوشته : 31063

1400/07/03

تعداد بازدید : 5

مخالفت قاطع بغداد با کنفرانس صهیونیستی در اربیل