معرفی کتاب جنسیت و تربیت از منظر اسلام و فمینیسم لیبرال

شناسه نوشته : 31238

1400/08/01

تعداد بازدید : 47

معرفی کتاب جنسیت و تربیت از منظر اسلام و فمینیسم لیبرال

 

معرفی کتاب کتابخانه جهت مطالعه

 

 

 

معرفی کتاب جنسیت و تربیت از منظر اسلام و فمینیسم لیبرال

نویسنده : سیدعلی حسینی‌زاده

 

درباره کتاب:

توضیح کتاب:

تحقیقی در زمینه مبانی فلسفی و انسان‌شناختی مقوله تربیت و ارتباط آن با جنسیت از دیدگاه اسلام و فمینیسم لیبرال است. در این نوشتار ضمن بیان کلیاتی از شناخت انسان و ویژگی‌های او در زمینه تعلیم و تربیت، به بحث در مورد اهداف، اصول و روش‌های تعلیم و تربیت از منظر اسلام و فمینیسم لیبرال پرداخته شده و تفسیری از دیدگاه‌های مطرح شده در آیات و روایات وارد شده در زمینه نقد مبانی انسان‌شناختی ارایه شده از سوی فمینیست‌ها در مقوله تربیت و ارتباط آن با جنسیت، ارایه شده است. نگارنده به همین منظور ابتدا تعریفی از فمینیسم لیبرال و تاریخچه پیدایش آن ارایه نموده و پس از آن تعریف آنان از انسان و صفات او و نیز اصول تعلیم و تربیت مربوط به وی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در ادامه نویسنده به بررسی مبانی انسان‌شناختی دین اسلام پرداخته و ویژگی‌های مثبت و منفی انسانی را از این منظر بیان نموده و تفاوت اهداف و روش‌های تربیتی را از دیدگاه فمینیسم لیبرال و آموزه‌های اسلامی بیان نموده است. نویسنده بر این باور است که فمینیسم لیبرال درک درستی از ماهیت انسان نداشته و از این رو برنامه‌های مناسبی برای تربیتی او ندارد.