کودکان زیر ۶ سال، در اشتباه نباید سرزنش شوند

شناسه نوشته : 31949

1400/10/05

تعداد بازدید : 32

کودکان زیر ۶ سال، در اشتباه نباید سرزنش شوند

 

 

 

کودکان زیر ۶ سال، در اشتباه نباید سرزنش شوند

 

وقتی لقب های "بی شعور و کودن و احمق" به کودک می دهیم، تحقیر می کنیم و وقتی لقب های "دکتر، مهندس، هنرمند و فرشته"می دهیم، خود شیفته اش می کنیم.

 بدون اینکه عملی انجام داده باشه و بدون اینکه به کارش اشاره کنیم و کارش را نقد یا تأیید کنیم.

تأیید برای کار است، نه برای ذهنیت او.

کودک باید عمل کند و تأیید شود و حتی وقتی عمل کرد و عملش اشتباه بود، اشتباهش هم تأیید می شود ولی بعدازاشتباه به اومسولیت می دهیم تاجبران کند.