آن چیزی که دنیا را تهدید می کند سلاح ها و سرنیزه ها و موشک ها و امثال اینها نیست بلکه انحراف اخلاقی است

شناسه نوشته : 32300

1400/11/09

تعداد بازدید : 29

آن چیزی که دنیا را تهدید می کند سلاح ها و سرنیزه ها و موشک ها و امثال اینها نیست بلکه انحراف اخلاقی است

 

 

آن چیزی که دنیا را تهدید می کند ؟؟؟

سلاح ها و سرنیزه ها و موشک ها و امثال اینها نیست!!!

آن چیزی که دارد این سیاره ما را درسرآشیبی انحطاط قرار می دهد انحراف اخلاقی است

اگر انحراف اخلاقی نباشد هیچ یک از این سلاح های جنگی به حال بشر ضرر ندارد.

 

 

امام خمینی(ره)