تاثیرگذاری جوانان با بصیرت و مومن در آینده کشور

شناسه نوشته : 32682

1400/12/24

تعداد بازدید : 18

تاثیرگذاری جوانان با بصیرت و مومن در آینده کشور

 

 

جوانان عزیز،فرزندان عزیز من آینده کشور متعلق به شماست هر فهم شما هر تصمیم شما هر اقدام شما امروز که در تشکیل شخصیت شما تاثیر گذار باشد به معنای تاثیرگذاری در آینده ی این کشور است فتح الفتوح برای یک کشور این است که جوانهای این کشور هم خردمند باشند هم با تدبیر باشند هم مومن باشند هم پارسا باشند هم اهل تضرع و گریه و عبادت باشند هم اهل ایستادگی در مقابل دشمن باشند هم دارای بصیرت باشند که فریب نخورند با این همه تبلیغاتی که دشمن و ایادی دشمن در همه ی  زمینه ها کردند و امروز هم دارند میکنند یک چنین جوانهای وقتی در کشور باشند آن کشور مصونیت پیدا می کند.