اعلام برگزیدگان پویش مطالعه ی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی درقرآن

شناسه نوشته : 32738

1401/01/16

تعداد بازدید : 21

 

 

اعلام برگزیدگان پویش مطالعه ی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی درقرآن