ماه « رمضان » می آید و می رود و ماه ها یکی پس از دیگری می روند...

شناسه نوشته : 32787

1401/01/21

تعداد بازدید : 17

ماه « رمضان » می آید و می رود و ماه ها یکی پس از دیگری می روند...

 

 

ماه « رمضان » می آید و می رود و ماه ها یکی پس از دیگری می روند و عمرها هم می رود آنچه که باقی می ماند آن صفحات اعمال شماست که در قلب شما ثبت است و شاید نامه ی عمل هم همان باشد.

قلب شما نسبت به دنیا چه بوده است؟دنیا با قلب شما چه کرده است؟و شما توجه تان به دنیا چه اندازه بوده است؟