تقید به ماه رمضان در سیره شهید علی صیاد شیرازی

شناسه نوشته : 32792

1401/01/21

تعداد بازدید : 22

تقید به ماه رمضان در سیره شهید علی صیاد شیرازی

 

آن سال ماه رمضان افتاده بود وسط دوره آموزشی ما توی آمریکا. من دوره نقشه خوانی می دیدم و صیاد دوره هواسنجی بالستیک.