دوره آموزشی «تربیت مبلغ مراکز بازپروری و کانون های اصلاح و تربیت»

دوره آموزشی «تربیت مبلغ مراکز بازپروری و کانون های اصلاح و تربیت»

شناسه خبر : 111826

1400/06/28

تعداد بازدید : 2

دوره آموزشی «تربیت مبلغ مراکز بازپروری و کانون های اصلاح و تربیت»

 

دوره آموزشی «تربیت مبلغ مراکز بازپروری و کانون های اصلاح و تربیت»