فراخوان ثبت نام مسابقه Moot court (شبیه سازی دادگاه یا دادگاه تمرینی)

فراخوان ثبت نام مسابقه Moot court (شبیه سازی دادگاه یا دادگاه تمرینی)

شناسه خبر : 124302

1401/04/05

تعداد بازدید : 26

 فراخوان ثبت نام مسابقه Moot court (شبیه سازی دادگاه یا دادگاه تمرینی)

 

 

فراخوان ثبت نام مسابقه

 "Moot court" (شبیه سازی دادگاه یا دادگاه تمرینی)