برگزاري جلسه ي نشريه ي رويش

برگزاري جلسه ي نشريه ي رويش

شناسه خبر : 55260

1396/11/07

تعداد بازدید : 73

برگزاري  جلسه ي نشريه ي رويش
برگزاري جلسه ي نشريه ي رويش

*برگزاري  جلسه ي نشريه ي رويش

جلسه ي فصل نامه ي    نشريه ي رويش با حضور مدير مسئول و سردبير و هيئت تحريريه  ، در مدرسه حضرت آمنه(س) برگزار شد.

سايري مدير مسئول نشريه، ضمن تقدير و تشكر از زحمات مسئولين ،مهمترین  نكات مورد توجه براي شماره ي جديد نشريه را بيان نموده وگفت:  در زمينه ي كاربردي كردن موضوعات نشريه، توجه و دقت بيشتر شود.

 دکتر كرد نژادعضوتحریریه ضمن تحسين از فعاليت هاي نشريه، انتخاب بيان مسئله پژوهش محور و  قرار دادن آن در نشريه را درجهت ترغیب طلاب پیشنهاد نموده و بيان کرد كه ازمصاحبه با طلاب موفق هم به منظور تشویق فعالیت طلاب ، استفاده شود.

در پايان ضمن استفاده از پيشنهادات ديگر اعضا، تصميم گرفته شد  مسئوليت ها باتوجه به تخصص هر عضو تفکیک شود.